• iTraining by Kajornsak
  ออกแบบคอร์สและสอนโดย ครูเล็ก
  (ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ)
  iOS Dev Courses
  Coding for All
  Python for Teens
  Coding for Kids

ตารางการอบรม

iOS_A

วันที่ 24 - 25 กันยายน 2562
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562
เรียน เวลา 9.00 - 16.00 น.

iOS_B

วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562

เรียน เวลา 9.00 - 16.00 น.

Coding for Kids

วันที่ 28-29 กันยายน 2562

เรียน เวลา 9.00 - 16.00 น.

Python for Teens

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

เรียน เวลา 9.00 - 16.00 น.

Coding for All : Course A

วันที่ 14-15 กันยายน 2562

เรียน เวลา 9.00 - 16.00 น.

Coding for All : Course B

วันที่ 21-22 กันยายน 2562

เรียน เวลา 9.00 - 16.00 น.

หลักสูตร

ประวัติผู้สอน

ครูเล็ก
ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

ครูเล็กเริ่มงานในตำแหน่ง programmer analyst จนถึง ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์ของบริษัทการเงิน
และผ่านการทำงานกับบริษัทไอทีระดับโลกเช่น Oracle, Apple, IBM
ครูเล็กมีประสบการณ์ด้านการสอนและการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ ทั้งความรู้ที่เป็นรากฐานอาทิ คณิตศาสตร์ การออกแบบระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ soft skills
รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้าน IT technical skills มามากกว่า 20 ปี
ครูเล็กมุ่งมั่นในการสั่งสมความรู้และประสบการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาตลอดชีวิต รวมทั้งเข้าศึกษาเพิ่มเติม ในระดับปริญญาเอก สาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ในระดับดีเยี่ยม

การศีกษา

มัธยมปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK103)

สถิติศาสตรบัณฑิต (Applied Statistics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( IT in Business) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดุษฎีบัณฑิต (Lifelong Learning) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน (บางส่วน)


Founder : iTraining by Kajornsak

Founder : คณิตครูเล็ก

Technical Evangelist : IBM Thailand Co.,Ltd.

Apple Certified Trainer : Create and deliver iOS Dev Courses for Apple South Asia Co.,Ltd.

Education Country Director : Oracle Corporation Thailand Co.,Ltd.

อาจารย์พิเศษ/วิทยากรรับเชิญ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยนายเรืออากาศอาวุโส กองทัพอากาศ

มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

มหาวิทยากรุงเทพ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศูนย์ฝึกอบรม Oracle University, บริษัท Oracle Corporation Thailand

ศูนย์ฝีกอบรมสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ศูนย์สารสนเทศกรมสรรพสามิตร

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท Advance Info Service จำกัด

ผลงานหนังสือ


Oracle SQL 10g

Oracle PL/SQL 10g

Java Programming Using Jdeveloper 10g

Oracle Database Express 10g

Oracle PL/SQL 11g

Oracle SQL 11g

การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น


ความเห็นผู้เข้าอบรม“ผมเองก็สอนหนังสือ ทราบดีว่า การนำเรื่องยาก ๆ มาอธิบายให้ง่ายนั้น เป็นเรื่องที่ยากจริง ๆ อาจารย์เล็ก ช่วย ให้ผมซึ่งมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ iOS น้อยมาก ให้ได้เข้าใจ และนำไปใช้เป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนา ต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ผมสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดได้“

รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ได้เรียนคอร์สการเขียน iPhone App กับครูเล็กจาก iTraining ต่อที่ทาง Apple (ประเทศไทย) มาจัดอบรม บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครูเล็กมีความสามารถในการถ่ายทอดขั้นเทพ สามารถสอนในสิ่งที่ยากให้ผู้เข้า อบรมเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน สอดแทรกประสบการณ์ต่าง ๆ เข้ามาระหว่างการอบรม รวมทั้ง แนวทางการสอนของครูเล็กช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติลงมือทำ จนสามารถนำเอาความรู้ไปต่อยอดในการ พัฒนาระบบได้อย่างดีเยี่ยม”

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“เคยได้ยินจากเพื่อนอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่เคยไปเรียนกับอาจารย์เล็ก(ดร.ขจรศักดิ์ ) ว่าอาจารย์เล็กสอนดี สอนเข้าใจ มีวิธีการยกตัวอย่างและอธิบายเรื่องยาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่ายได้ แต่พอได้มาเรียนกับอาจารย์เล็กจริง ๆ ต้องบอกว่า อาจารย์เล็กไม่ได้แค่สอนดี แต่อาจารย์สอนดีมาก ๆ อาจารย์เข้าใจและเอาใจใส่ผู้เรียน ไม่เคย นึกเลยว่าตัวเองจะสามารถพัฒนา iPhone Apps ที่มีความซับซ้อนได้ หลังจากได้เรียนกับอาจารย์เล็ก เพียงแค่ 4 วัน ประทับใจมากค่ะ”

ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“อ.เล็กสอนดีมากค่ะ อธิบายช้า ๆ เข้าใจความต้องการของผู้เรียน มีมุขตลก ทำให้ไม่ผู้เรียนไม่ง่วงนอน และไม่ รู้สึกเบื่อค่ะ”

ผศ.ดร.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“หลักสูตรการเขียน iOS app นี้เป็นหลักสูตรที่ดีมากครับ สอนสนุกและยกตัวอย่างได้ชัดเจน อาจารย์ผู้สอนมี ความเป็นกันเองในการสอน สามารถตอบคำถามให้แก่ผู้เข้าอบรมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในงานที่ทำอยู่ได้เป็นอย่างมาก การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงหลักการ เขียนโปรแกรมของ apple ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อีกหลายอย่างที่คุณต้องมาลองเอง”

ร.ต.ท.วิทูร วิถีประดิษฐ
รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
สำนักงานกรมตำรวจแห่งชาติ

“รู้สึกดีครับที่ได้อบรมกับ iTraining ตลอดระยะเวลา 4 วัน ได้ความใส่ใจเป็นอย่างดี และในคลาสนี้สามารถ ทำให้คนที่ไม่ความรู้ด้าน OO และ Objective-C มาก่อนอย่างผมสามารถเข้าใจในวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อ ทำงานบน iPhone และ iPad ได้ และยังสามารถที่จะไล่โปรแกรมได้ ผมอยากจะบอกกับทุก ๆ คน โดยเฉพาะ กับครูเล็กว่า “ครูครับ...ครูเกิดมาเพื่อเป็นครูจริง ๆ “

ชวลิต ภู่สิทธิกุล
บริษัท แอพพลิเคชั่น โซลูชั่น คอนซัลติ้ง

“Even it is an intensive course with very short time and have to do coding for whole day, Due to teacher advises with great time schedule and teaching skills with kindly response for every single question, I felt really comfortable with and can learn all need from creating iOS application not only on iPhone but also for iPad as well. Thank you very much for giving me this opportunities to learn and joining this course.”

Thipphasay Saysana
Laos PDR, Vientiane Capital
Sisattanak District, Donekoy Village.

“อบรมการเขียนโปรแกรม iPhone & iPad กับ อ.ขจรศักดิ์แล้วทำให้เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Objective-C ซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจยาก กลายเป็นเรื่องง่าย อาจารย์มีวิธีการสอนที่ทำให้เราเข้าถึงแก่น concept ของภาษา โดยไม่ยากเย็นแม้ผู้เรียนจะมีพื้นฐานด้าน OOP มาเพียงเล็กน้อย การอบรมกับหลักสูตรเพียง 3-4 วันก็ สามารถนำไปต่อยอดสร้าง Application บน iPad & iPhone ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที”

เกรียงศักดิ์ หรรษาเวก
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปการอบรม

app ล่าสุด

ติดต่อเรา


Line ID: 0892009267
Line QR:

Tel No : 089-200-9267, 089-895-2548
FB Page: kajornsak
E-mail : ikajornsak@gmail.com